BUDGET: BOPRISNEDGÅNG DÄMPATS, STABILISERING VÄNTAS FRAMÖVER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 april 2018, 08.47

STOCKHOLM (Direkt) Under andra halvåret 2017 steg antalet bostäder till försäljning snabbt, både nyproduktion och redan existerande bostäder. Detta bidrog till en generell nedgång i bostadspriserna, men under inledningen av 2018 förefaller nedgången ha dämpats något. En fortsatt god ekonomisk utveckling, bostadsbrist och ökad befolkning talar för en stabilisering av bostadspriserna framöver.

Det skriver regeringen i vårbudgeten.

Regeringen skriver att de senaste årens goda inkomstutveckling, den starka arbetsmarknaden och förväntningar om fortsatt låga räntor är faktorer som talar för att efterfrågan på bostäder förblir stark. Befolkningen har vidare vuxit snabbare än antalet bostäder under det senaste decenniet. Dessutom uppger de flesta kommuner att det fortfarande råder brist på bostäder.

"Sammantaget talar det för att prisutvecklingen stabiliseras framöver, vilket skulle innebära att de sammantagna makroekonomiska effekterna av nedgången i bostadspriser blir begränsade", skriver regeringen.

Regeringen räknar med att bostadsbyggandet kommer att sjunka något de närmaste åren, från höga nivåer. För det talar bland annat färre beviljade bygglov och en påtaglig nedgång för konfidensindikatorn för byggbranschen i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

"Det faktum att antalet bostäder har ökat långsammare än befolkningen det senaste decenniet samt att en majoritet av Sveriges kommuner rapporterar bostadsbrist talar dock för att bostadsbyggandet och investeringarna även fortsättningsvis kommer ligga på historiskt höga nivåer. De senaste årens goda inkomstutveckling, den starka arbetsmarknaden och förväntningar om fortsatt låga räntor är faktorer som också ger stöd åt slutsatsen om fortsatt stark efterfrågan på bostäder", skriver regeringen.