PROGNOS: KPIF-INFLATION STILLA PÅ 2,1% I DECEMBER - SME

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
11 jan. 2019, 14.20

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha legat stilla på 2,1 procent i december, främst på grund av högre priser på utrikes resor. Därmed skulle inflationsutfallet återigen komma in under Riksbankens prognos.

KPIF-inflationen väntas komma in 0,1 procentenheter under Riksbankens egen prognos. Den numer så viktiga KPIF-inflationen exklusive energi väntas däremot komma in i linje med Riksbankens prognos.

Det framgår av SME Direkts prognosenkät.

I november sjönk KPIF-inflationen till 2,1 procent från 2,4 procent i oktober, vilket var 0,1 procentenhet lägre än vad som väntades enligt SME Direkts enkät och 0,3 procentenhet under Riksbankens prognosbana.

Nu spås KPIF, enligt snittet i SME Direkts enkät, ha stigit 0,4 procent mellan november och december, och ha stigit med 2,1 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi, som är det mått som kanske är viktigast för Riksbanken för närvarande, sjönk till 1,4 procent i november från 1,5 procent i oktober. Det var 0,2 procentenheter under SME-förväntningarna och 0,3 procentenheter under Riksbankens prognos.

Nu i december väntas KPIF exklusive energi ha stigit med 1,5 procent i årstakt. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha legat kvar på 2,0 procent i december, samma nivå som i november.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 20 december, pekar mot en KPIF-inflation på 2,2 procent i december och en KPI-inflation på 2,1 procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,5 procent.

Swedbank räknar med att KPIF-inflationen steg nästan 0,2 procentenheter i december, främst drivet av högre priser på flyg och el, medan bränslepriserna sjönk.

De noterar att matpriserna sjönk i både Norge och Danmark i december, vilket innebär viss nedåtrisk mot deras prognos. I Danmark var dock prisutvecklingen för frukt och grönt hygglig, vilket indikerar stigande priser i dessa undergrupper i Sverige också, vilket är normalt för säsongen.

Danske Bank noterar att decemberinflationen kom in lite högre än de väntat i Norge och marginellt lägre i Danmark.

Av mest relevans för deras egna siffror är flygpriserna, som steg i Norge men föll i Danmark.

"Vår inflationsprognos bygger på antaganden om kraftigt stigande priser, vilket säsongsmässigt är normalfallet, men historiskt är vi bättre korrelerade med Danmark än med Norge, vilket i sin tur indikerar en nedsidesrisk mot vår prognos", skriver Danske Bank i ett kundbrev.

De tillägger att detta kommer som lök på laxen efter att Travelmarkets Flygprisindex sedan tidigare indikerat lägre prishöjningar än för tidigare år.

Danske Bank räknar också med en viss prisuppgång på mat, restaurangbesök och kläder, medan endast drivmedel för bilar väntas dra ner.

SEB:s Olle Holmgren noterar i ett kundbrev att utsikterna på kort sikt har sänkts efter det lägre än väntade utfallet i november och att de är mer osäkra än vanligt på grund av motsägelsefulla signaler om hur mycket livsmedelspriserna kommer att stiga efter den torra sommaren. Han tillägger att matpriserna i Tyskland och eurozonen, som normalt korrelerar rätt väl med den svenska, har förblivit dämpade i december.

"Vi fortsätter att förutspå att en svag krona och högre matpriser kommer att utgöra uppåttryck på KPIF exklusive energi i början på året, även om vår prognos på kort sikt ligger något under Riksbankens. Vi förutspår att detta mått för underliggande inflation kommer att nå sin topp under våren och vi fortsätter att se betydligt lägre inflationstryck mot mitten av nästa år", skriver Holmgren.

Han gör också bedömningen att trots nedåttryck från bensinpriser så kommer KPIF-inflationen att ligga kvar över målet på 2 procent de kommande sex månaderna på grund av markant högre elpriser under vintern.

Holmgren noterar vidare att bolåneräntorna väntas lyfta KPI med 0,2 procentenheter under första kvartalet på grund av Riksbankens räntehöjning och att bolångivare har indikerat att höjningarna kommer att bli större än väntat. Det är dock fortfarande viss osäkerhet kring hur mycket räntorna till hushållen kommer att stiga.

Nordeas prognoser ligger i linje med Riksbankens, men nedåtriskerna dominerar och det är den importerade inflationen och timingen för detta som ligger bakom.

"Vi räknar med att effekterna av förra årets svaga krona ska arbeta sig in i priserna för importerade varor liksom för vissa tjänster i december", skriver Nordeas chefanalytiker Torbjörn Isaksson i ett kundbrev.

Bland annat räknar de med att priserna på kläder, skor och utrikes resor ska stiga, delvis på grund av den svaga kronan.

"Men timingen är svår att bedöma och det finns en risk att effekterna kommer senare", skriver Isaksson.

Nordea tror att den för Riksbanken så viktiga tjänsteinflationen steg i december, men bara om resorna inkluderas, om de inte gör det ser de oförändrad tjänsteinflation.

Enligt Nordea kommer inflationen att ligga kvar runt målet under vintern, men när effekterna av den svaga kronan avtal och elpriserna faller tillbaka tror de att KPIF-inflationen sjunker till runt 1 procent senare i år.

"Vi ser nästa räntehöjning i december 2019 när ECB väntas ta sitt första steg", skriver Nordeas Isaksson.

SCB publicerar KPI för december måndagen den 14 januari, klockan 9.30.

Bild: SME:e prognossammanställning