RB: OMVÄRLDSINFLATION VIKTIG FÖR SVENSK INFLATION - INGVES

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
02 nov. 2018, 09.00

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen har legat "hyggligt nära" 2-procentsmålet i snart två år, och inflationsförväntningarna har legat stabilt kring 2 procent i drygt ett år. Men Riksbankens uppgift är att se till att inflationen även framöver utvecklas i linje med målet.

Det sade riksbankschefen Stefan Ingves vid det penningpolitiska mötet den 23 oktober, enligt protokollet från mötet.

Han konstaterade att inflationsutvecklingen framöver hänger på dels på de beslut som Riksbanksdirektionen fattar, men också på en rad omvärldsfaktorer.

"Det är svårt att se att den svenska inflationstakten mer varaktigt kan avvika från omvärldens. Annorlunda uttryckt förutsätter en fortsatt och uthållig måluppfyllelse hemmavid att omvärldsinflationen är cirka 2 procent sett över en längre tidshorisont", sade Stefan Ingves.

Han tillade att i det sammanhanget är "det måttliga underliggande inflationstrycket i vår omvärld, speciellt i euroområdet, ett osäkerhetsmoment". Men i spåren av ett stigande resursutnyttjande i omvärlden väntas det underliggande inflationstrycket stiga.

Riksbankschefen påpekade också att hur penningpolitiken i de stora ekonomierna utvecklas också är av central batydelse för svensk penningpolitik. ECB:s expansiva penningpolitik har under de senaste åren varit särskilt viktig för utformningen av svensk penningpolitik.

"Men med en högre tillväxt och en god måluppfyllelse här hemma finns förutsättningar för att den svenska räntan ska kunna vara högre än ECB:s ränta", sade han.

Stefan Ingves kommenterade också kronans utveckling och sade att med tanke på Sveriges relativt starka ekonomiska utveckling under senare år så är det rimligt att vänta sig att kronan ska stärkas långsiktigt.

"Det är så det borde vara men enligt rapportutkastets fördjupning om den reala växelkursen så tyder samtidigt empirin på att kronan i reala termer har försvagats. Vägen mot en starkare krona kan vara krokig, då också finansiella flöden kan trycka kronkursen i en svagare riktning", sade han.

"Vi måste fortsätta att borra i dessa frågor och i den mån det är möjligt försöka särskilja mellan rena teknikaliteter och mer strukturella förändringar som påverkar den reala växelkursen", fortsatte riksbankschefen.

Han sade vidare att det för de makroekonomiska prognoserna "rimligen" inte spelar någon större roll om Riksbanken höjer räntan i december eller i februari. Men på de finansiella marknaderna finns förstås ett stort intresse för exakt när en räntehöjning kan komma.

"Men vi får följa utvecklingen fram till december och då avgöra vad som är ett lämpligt beslut. Samtidigt är det min bedömning att räntehöjningar, när de inleds, kommer att genomföras i en långsam takt jämfört med tidigare räntehöjningscykler", sade Stefan Ingves.