SEB: RAPPORTBESVIKELSE FÖRSTA KVARTALET - SAMMANFATTNING

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
30 april 2018, 08.56

STOCKHOLM (Direkt) SEB:s rapport för det första kvartalet blev överlag en besvikelse sett till de finansiella sifforna jämfört med konsensus. Räntenettot var visserligen i linje med förväntningarna, men sedan avvek det på de flesta nyckeltal.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Rörelseresultat under förväntan. Bankens rörelseresultat blev 5.256 miljoner kronor och det kan jämföras med väntade 5.475 miljoner, enligt SME Direkt. Räntenettot ökade till 4.988 miljoner kronor, att jämföra med väntade 4.984 miljoner. Provisionsnettot blev 4.190 miljoner, där låg analytiker-konsensus på 4.391 miljoner.

Räntenetto ned 4% från kvartalet före. SEB:s räntenetto sjönk 4 procent jämfört med föregående kvartal och ökade med 6 procent från första kvartalet 2017. Kunddrivet räntenetto minskade 19 miljoner kronor från fjärde kvartalet 2017. Banken pekar på att en ökning som främst berodde på utlåningsvolymer och till viss del utlåningsmarginaler motverkades av lägre marginaler på inlåningen. Räntenettot från övriga aktiviteter minskade med 177 miljoner, jämfört med det fjärde kvartalet 2017.

Minskad företagsaktivitet tyngde provisionsnetto. SEB:s provisionsnetto sjönk 11 procent från kvartal 4.

"I det fjärde kvartalet 2017 var företagskunderna mycket aktiva på kapitalmarknaderna för att dra nytta av det låga ränteläget. Den aktiviteten minskade under det första kvartalet 2018 och därför minskade emissions- och rådgivningsprovisionerna, brutto, med 181 miljoner kronor", skriver SEB.

Företagens efterfrågan på ny traditionell finansiering sjönk också, framför allt bland storföretagen.

Tradingnetto ned 11% från föregående kvartal. SEB:s netto-resultat av finansiella transaktioner minskade 11 procent från fjärde kvartalet. Första kvartalet präglades av sjunkande, och mer volatila, börser och dämpad aktivitet inom andra tillgångsslag. En viss uppgång i andra hälften av kvartalet kunde dock skönjas. Under dessa marknadsförhållanden var de finansiella institutionerna mindre aktiva.

Håller fast vid kostnadstak. SEB håller fast vid sitt kostnadstak om 22 miljarder kronor för innevarande helår.

"Vi är fast beslutna att hålla vårt kostnadstak på 22 miljarder kronor för 2018", skriver vd Johan Torgeby.

Det första kvartalets totala kostnader om 5.430 miljoner kronor var 47 miljoner kronor lägre än SME-snittförväntan.