COLLECTOR: EXTRA KREDITFÖRLUST 800 MLN, EMISSION 1 MDR KR (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
21 jan. 2020, 07.53

(Mer information löpande i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Collector har beslutat att göra en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Vidare meddelar bolaget en IT-relaterad nedskrivning, preliminärt resultat för fjärde kvartalet 2019, en emission under första kvartalet 2020 samt en renodling av bolagets verksamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Kreditförlustreservering.

Beslutet om kreditförlustreserveringen är taget med anledning av mer konservativa antaganden om framtiden samt en förändrad prisbild på andrahandsmarknaden för inkassoportföljer.

"Vi har valt att ha ett mer konservativt förhållningssätt till reserveringsgrader för förväntade kreditförluster. För att anpassa de befintliga reserveringsgraderna har styrelsen beslutat om en extra kreditförlustreservering i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019", kommenterar vd Martin Nossman.

Enligt modellen för förväntade kreditförluster delas finansiella tillgångar in i tre steg - Presterande (Steg 1), Underpresterande (Steg 2) och Nedskrivna (Steg 3). Av de 800 miljoner kronorna är 600 miljoner hänförligt till segmentet Privat, varav 50 miljoner till Steg 2 samt 550 miljoner till Steg 3. 200 miljoner kronor är hänförligt till segmentet Företag.

IT-relaterad nedskrivning

Styrelsen har även beslutat att göra en nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 miljoner kronor, vilket inte påverkar bolagets kapitalbas, skriver bolaget.

IT-nedskrivningen medför att avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar förväntas minska under de kommande åren. Collector kommer även att justera principen för aktivering av IT-investeringar vilket förväntas öka de rapporterade IT-kostnaderna i resultaträkningen med motsvarande belopp som de minskade avskrivningarna under 2020.

Preliminärt resultat

Collector meddelar även att rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2019 beräknas preliminärt uppgå till cirka -670 miljoner kronor, vilket inkluderar poster av engångskaraktär om totalt cirka 810-820 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet beräknas preliminärt uppgå till cirka 140-150 miljoner kronor.

För helåret 2019 förväntas vinst efter skatt uppgå till cirka 0 miljoner kronor. Resultatet är preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras den 13 februari 2020.

Preliminärt förväntas den konsoliderade situationens kärnprimärkapitalrelation och totala kapitalrelation efter den extra reserveringen och IT-nedskrivningen per den 31 december 2019 att uppgå till 10,4 respektive 13,3 procent. Detta innebär att gällande minimikapitalkrav om sammanlagt 8,0 procent (Pelare 1), såväl vad gäller kärnprimärkapital där kravet är 4,5 procent, som vad gäller primär- och supplementärkapital där kravet är 3,5 procent, är uppfyllt både för banken och för den konsoliderade situationen, heter det.

Även det särskilda kapitalbaskravet (Pelare 2), som för den konsoliderade situationen för närvarande uppgår till 1,2 procent, är uppfyllt efter den extra reserveringen och IT-nedskrivningen. Det så kallade kombinerade buffertkravet om ytterligare 4,4 procent understigs tillfälligt både för banken och för den konsoliderade situationen men uppfylls med marginal efter att den fullt garanterade företrädesemissionen har genomförts, skriver Collector.

Företrädesemission

För att stärka bolagets kapitalbas och fullt ut uppfylla gällande buffertkrav kommer Collector att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 miljard kronor under det första kvartalet 2020.

Företrädesemissionen är fullt garanterad. Nettoemissionslikviden från företrädesemissionen kommer stärka bankens kapitalsituation, och för den konsoliderade situationen förväntas kärnprimärkapitalrelationen uppgå till cirka 13,4 procent och den totala kapitalrelationen till cirka 15,8 procent jämfört med 10,4 procent respektive 13,3 procent per den 31 december 2019. Det fullständiga förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om en företrädesemission kommer att meddelas i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen kommer att fastställa och offentliggöra villkoren för företrädesemissionen omkring den 25 februari 2020.

Bolagets största aktieägare däribland Balder, StrategiQ Capital, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag), som tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och rösterna i Collector, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Collector om minst 719 miljoner kronor.

Därutöver har vissa av bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ Capital, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen erhållits. Garantiersättning om 1 procent av garanterat belopp kommer att utgå till garanterna.

Renodling

Som ytterligare ett led i bolagets renodling avser Collector även att avyttra Collector Ventures.

"Collectors ledning har även sett över verksamheten i syfte att renodla Collector och fokusera på bolagets kärnverksamhet. Under hösten 2019 avyttrades den svenska uppdragsinkassoverksamheten Colligent Inkasso AB och vi avser att under 2020 avyttra Collector Ventures, Collectors investeringsverksamhet med fokus på fintech", kommenterar vd.