DEUTSCHE BANK: INTE MYCKET KAPITALUTRYMME FÖR FEL - ANALYTIKER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
08 juli 2019, 11.39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den tyska storbanken Deutsche Banks nya omstruktureringsplan är mer radikal än tidigare omstöpningsåtgärder. Banken förväntar sig inte behöva dra in nytt kapital för planen men det finns stora exekveringsrisker och begränsat kapitalutrymme för fel.

Det skriver Berenberg, med rekommendationen sälj, i en snabbkommentar.

"Deutsche Bank siktar nu på en kärnprimärkapitalrelation om minst 12,5 procent. Vid utgången av mars var kapitalrelationen 13,7 procent men om vi inkluderar alla omstruktureringskostnader estimerar vi en proformarelation om 12,7 procent, det vore över målet och minsta nivån om 11,8 procent enligt regleringskrav. Detta ger ett begränsat utrymme för fel", skriver analyshuset.

Deutsche Banks plan inbegriper bland annat en nedstängning av global aktiehandelsverksamhet samt en minskning av räntehandelsverksamheten. En så kallad "Capital Release"-enhet ska skapas dit 288 miljarder euro i tillgångar ska föras över, eller riskviktade tillgångar om 74 miljarder euro.

Berenberg påpekar att en större kostnad för att stänga ned dessa positioner, som utgör 21 procent av bankens totala riskviktade tillgångar, än vad som nu bedöms bli fallet kan komma att medföra ett behov av att ta in kapital.

"Medan aktierna kan lyfta då planen inte inkluderar någon kapitalanskaffning råder vi en försäljning av aktier i eventuella uppgångar", fortsätter Berenberg.

RBC, med rekommendationen underperform, har liknande syn och kallar den nya översynen "mer radikal än förväntat" vilket kortsiktigt kan hjälpa aktien. Samtidigt anser även RBC att kapitalutrymmet är begränsat.

Deutsche Bank "går på en tunn lina gällande kapital", skriver RBC som även pekar på att Deutsche Bank nu inte ser ut att nå lönsamhet förrän under 2021. Därmed är "visibiliteten begränsad i närtid", heter det vidare.

Morgan Stanley, med rekommendationen undervikt, anser att den första bedömningen blir att de nya målen verkar "ambitiösa" samt att det är positivt att det inte ser ut att behövas en nyemission. Detaljer på hur Deutsche ska exekvera planen kommer att bli en nyckel för en uppvärdering, anser investmentbanken.

Rörande bankens kreditvärdighet hoppas Morgan Stanley på att räntabiliteten stärks och att bankens verksamhet stabiliseras under kommande år.

"Men vi är starkt oroade för bankens kapitalläge och kreditbetyg på kort sikt", fortsätter Morgan Stanley.

Efter att Deutsche-aktien inlett måndagen på plus har aktien vänt ned och noterades vid 11.30-tiden runt 1 procent lägre i Frankfurt. Mer juniora obligationer uppvisade motsvarande prisrörelser under måndagen med ett visst tapp framåt lunchtid efter en initial uppgång.