FI: RISKER FÖRKNIPPADE MED HUSHÅLLENS SKULDER MINSKAT NÅGOT

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
28 maj 2019, 08.15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De låga räntorna väntas förbli låga under en längre tid framöver, och riskerna förknippade med en ränteuppgång har därför fallit tillbaka.

Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin Stabilitetsrapport på tisdagen.

FI konstaterarar att den långvarigt låga räntenivån har medfört ett högre risktagande bland olika aktörer. Det har bidragit till att hushåll och företag lånat allt mer, och att priser på bostäder, fastigheter, aktier och andra tillgångar har stigit.

"Om viljan att ta risk skulle minska snabbt kan det skapa stora prisfall på marknaderna. Det kan i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten", skriver FI.

FI:s sårbarhetsindikatorer ger just nu en bild av att hushållen som grupp har en stark ekonomisk ställning och att skulderna inte är ett direkt hot mot den finansiella stabiliteten.

Hushållens skulder har vuxit snabbt under en längre period och ligger på en hög nivå. Tillväxten har dock dämpats de senaste åren. Under det första kvartalet 2019 växte utlåningen till hushåll med 5,5 procent i årstakt.

Det gör att hushållens skulder uppgick till 186 procent av deras aggregerade disponibla inkomst. Skulderna i förhållande till disponibla inkomster har minskat något två kvartal i följd för första gången sedan 1995.

Samtidigt som skulderna har vuxit snabbt har också hushållens likvida tillgångar gjort det, vilket bidrar till deras motståndskraft. Under hösten föll tillgångspriserna och hushållens finansiella ställning försämrades något, men i takt med att tillgångspriserna sedan har återhämtat sig har situationen förbättrats.

"Det totala hushållssparandet är högt, vilket kan indikera att hushållen i genomsnitt har starka balansräkningar. Men tillgångar och sparande är precis som skulder ojämnt fördelade mellan hushållen vilket gör det svårt att mäta vilken motståndskraft hushållens tillgångar ger upphov till", skriver FI.

FI bedömer att hushåll med nya bolån har god motståndskraft för att klara av sina skuldbetalningar vid störningar. FI:s stresstester visar också att det är få hushåll som inte klarar av sina skuldbetalningar vid högre ränta eller högre arbetslöshet.

Däremot gör de stora skulderna att hushållen kan behöva skära ned sin konsumtion eller ändra sitt beteende på andra sätt för att klara av sina skuldbetalningar vid en störning. Det kan förstärka en konjunkturnedgång så att den riskerar att övergå i en kris.

Drar hushåll med stora skulder ned mycket på sin konsumtion vid en störning kan det också påverka kreditvärdigheten hos icke-finansiella företag och därmed leda till förhöjda kreditförluster i den delen av bankernas balansräkning.

"Därför utgör hushållens skulder fortfarande ett hot mot den makroekonomiska stabiliteten. Samtidigt bedömer FI att de åtgärder som myndigheten genomfört har haft önskad effekt och att de risker som är kopplade till hushållens skulder dämpats något sedan den senaste stabilitetsrapporten", skriver FI.