IMF: SER STÖRRE BNP-FALL I ÅR, SVAGARE ÅTERHÄMTNING 2021

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
24 June 2020, 03.00

STOCKHOLM (Direkt) Covid-19-pandemin är en kris som ingen annan och fallet i global BNP i år kommer att bli större än tidigare väntat. Återhämtningen under 2021 väntas också bli svagare än i föregående prognos.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en prognosuppdatering på onsdagen.

"Covid-19-pandemin har haft en större negativ effekt på aktiviteten under det första halvåret 2020 än väntat och återhämtningen väntas bli mer gradvis än i tidigare prognos", skriver de.

IMF räknar nu med att den globala ekonomin krymper med 4,9 procent i år, 1,9 procentenheter under prognosen i april. Under 2021 väntas världsekonomin växa med 5,4 procent, 0,4 procentenheter under föregående prognos.

IMF har särskilt skrivit ned prognosen för privatkonsumtionen för många länder, till följd av oväntat stora effekter av social distansering och nedstängningar. Även prognosen för investeringar har sänkts på grund av att det osäkra läget får företag att avvakta. Det andra kvartalet väntas bli botten och framöver kommer världsekonomin att återhämta sig.

Återhämtningen ser dock ut att bli svagare än tidigare väntat, vilket återspeglar att regler kring social distansering nu väntas fortsätta in i det andra halvåret 2020, en större bestående negativ påverkan från nedgången i aktivitet under nedstängningarna och lägre produktivitet till följd av att företag skärper regler kring säkerhet och hygien.

Sedan prognosen i april har coronapandemin förvärrats i många länder, främst tillväxt- och utvecklingsländer, medan den lättat i många utvecklade länder. Tillgängliga data tyder på en djup och synkroniserad nedgång under det andra kvartalet i hela världen förutom i Kina, som var först ut med att öppna igen.

Till skillnad från det normala krisförloppet har konsumtion och tjänster drabbats ovanligt hårt denna gång. Frivillig social distansering, nedstängningar, kraftiga inkomstförluster och svagare konsumentförtroende har bidragit till detta. Som i vanliga nedgångar har dessutom företag dragit ned på sina investeringar, men följden att en bred efterfrågechock slagit mot världsekonomin. Nu har länder öppnat upp igen och människor rör sig mer, men fortsatt mindre än före pandemin.

Krisen har dessutom slagit katastrofalt mot arbetsmarknaden, där antalet arbetade timmar globalt väntas ha minskat med motsvarande 300 miljoner heltidsjobb under det andra kvartalet. Även världshandeln har påverkats negativt och inflationen sjunkit.

Det finns dock vissa ljusglimtar, påpekar IMF. Kraftfulla finans- och penningpolitiska lättnader har begränsat de ekonomiska skadorna och lyft sentimentet.

IMF påpekar också att riskerna är osedvanligt stora, vilket gör det omöjligt att säga åt vilket håll de väger. Nedgången kan bli mildare än väntat om normaliseringen efter krisen går oväntat snabbt, vilket den gjort i Kina. Medicinska genombrott och ett snabbt framtaget vaccin är andra möjligheter, liksom att förändringar i exempelvis produktion och leveranser till följd av krisen, som ökad digitalisering, kan leda till att en högre produktivitet.

Det finns dock också betydande nedåtrisker. Nya utbrott kan komma att kräva att åtminstone en del restriktioner måste återinföras, en mer långdragen nedgång kan leda till att fler förtag går under och att arbetslösheten biter sig fast. Finansiella förhållanden kan också återigen komma att stramas åt, som de gjorde i krisens inledning. Till detta kommer också handelskonflikter och risk för social oro.

I ett alternativt scenario med en andra stor våg av smittspridning i början av 2021 blir global BNP 4,9 procent lägre i slutet av 2021 än i huvudscenariot. I ett alternativt scenario där återhämtningen i stället går snabbare än väntat, till följd av mer effektiv smittbegränsning, blir i stället BNP närmare 3 procent högre 2021 än i huvudscenariot.

IMF rekommenderar att alla länder, även de vars smittspridning verkar ha toppat, bör säkerställa att sjukvården har tillräckliga resurser och i de länder som fortsatt har nedstängningar bör den ekonomiska politiken inriktas mot att dämpa hushållens inkomstförluster liksom att ge välriktade stöd till företag som drabbas av restriktionerna. I de länder som öppnar upp igen bör fokus ligga på att lyfta efterfrågan och underlätta att resurser förs bort från sektorer som troligen kommer att förbli mindre till följd av pandemin.

IMF trycker också på behovet av internationellt stöd till drabbade länder och att beslutsfattare måste lösa de handelsspänningar som hotar återhämtningen.

Bild: IMF-prognos