NORGES BANK: HÖJER STYRRÄNTA 25 PUNKTER TILL 1,50% (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 sept. 2019, 10.12

(Tillägg: från stycke sex)

STOCKHOLM (Direkt) Norges Bank höjer sina styrräntor med 25 punkter på torsdagen. Folioräntan höjs därmed till 1,50 procent (1,25).

Enligt TDN Direkts enkät bland nio ekonomer räknade fem av de tillfrågade med att Norges Bank skulle lämna styrräntan oförändrad på 1,25 procent medan fyra trodde på en höjning.

Styrräntan justerades senast den 20 juni 2019, då den höjdes med 25 punkter, till 1,25 procent.

Beslutet var enhälligt.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterar att såsom utsikterna och riskbilden nu värderas är det mest sannolika att räntan ligger kvar på nuvarande nivå den närmaste tiden.

Norges bank skriver vidare att den underliggande inflationen är nära målet och att det är fortsatt god tillväxt i den norska ekonomin samtidigt som kapacitetsutnyttjandet är något över normal nivå.

Detta talar isolerat för en högre ränta, något som också kan dämpa en för snabb ökning i skuldsättning och bostadspriser. Samtidigt är dock räntenivåerna i omvärlden mycket låga, och det råder osäkerhet om de internationella tillväxtutsikterna.

Norges Bank skriver också att prognosen för styrräntan talar för en lite mindre ränteuppgång än i förra rapporten. Svagare tillväxtutsikter och lägre räntor i omvärlden ligger bakom justeringen. Även lite lägre inflation och mindre stram arbetsmarknad på hemmaplan har bidragit.

En svagare krona än väntat har isolerat tryckt upp räntebanan något.

"Med en ränteutveckling i linje med prognosen väntas inflationen hålla sig nära målet under kommande år, samtidigt som arbetslösheten förblir låg. Skulle de ekonomiska utsikterna eller riskbilden ändras kommer också prognosen för styrräntan justeras", skriver Norges Bank.