OSCAR PROPERTIES: FORTSATT VERKSAMHET BEROENDE AV FÖRSÄLJNINGAR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
29 maj 2020, 18.49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties årsredovisning, som publicerades på fredagen efter att tidigare i veckan ha skjutits upp, innehåller en särskild revisorsupplysning om "väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift".

Revisorn skriver att bolagets fortsatta verksamhet är beroende av att planerade fastighetsförsäljningar genomförs samt att förlängning eller lösen av räntebärande skulder om 688 miljoner kronor som förfaller under 2020 sker.

"Skulle inte de åtgärder som styrelsen planerar att genomföra kunna genomföras finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende", framgår av revisionsberättelsen.

Oscar Properties skriver i förvaltningsberättelsen att "frigörande av likviditet är en förutsättning för att bolaget ska kunna fullfölja sina förpliktelser under 2020 och framåt. Dessa förpliktelser inkluderar genomförande av nystartade projekt, avsluta projekt i slutfasen, den löpande driften i allmänhet, lösen av sedan tidigare förfallna leverantörsskulder och även lösen av låneförfall".