RB: VÄRSTA SCENARIERNA HAR UNDVIKITS - FLODÉN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
10 juli 2020, 09.45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots att mycket har hänt de senaste månaderna är förutsättningarna för Riksbankens

penningpolitiska beslut i juni ungefär desamma som vid mötet i april. De värsta scenarierna har undvikits.

Det sade vice riksbankschefen Martin Flodén vid det penningpolitiska mötet den 1 juli, enligt protokollet från mötet.

"Vi vet att BNP faller kraftigt i år och att inflationen ligger långt under målet. Men utvecklingen under åren framöver är fortsatt mycket osäker. Att den ekonomiska aktiviteten har vänt uppåt och de finansiella marknaderna har stabiliserats tyder på att stödåtgärderna i omvärlden och Sverige i det stora hela hittills har haft avsedd effekt", sade han.

Flodén konstaterade att han ansåg att syftet med Riksbankens beslut inte var att göra penningpolitiken mer expansiv och noterade att det är svårt att pressa ner risk- och löptidspremier ytterligare från dagens låga nivåer.

Han ansåg dock inte att möjligheterna att bedriva en expansiv stabiliseringspolitik är uttömda.

"För det första kan vi utöka våra tillgångsköp och utlåningsfaciliteter om det behövs för att slå vakt om det låga ränteläget. Och eftersom jag har svårt att se ett scenario där räntehöjningar blir motiverade under de närmsta åren tycker jag att man ska lita på att ränteläget förblir på dagens nivå, eller på en ännu lägre nivå, en bra tid framöver", sade han.

För det andra kan "vi förmodligen pressa ner ränteläget en bit till genom att sänka styrräntan - "styrräntan är nu nära men knappat på sin effektiva nedre gräns".

"Jag utesluter inte att det framöver kan bli lämpligt att sänka styrräntan, till exempel om kronan fortsätter att stärkas snabbt samtidigt som inflationsutsikterna och inflationsförväntningarna sjunker på ett oroande sätt", sade han.

Flodén sade vidare att det inte syns några tydliga tecken på en kreditåtstramning i ekonomin. Riskpremier och utlåningsräntor är låga liksom statens upplåningskostnader. Räntor förväntas förbli låga framöver och avkastningskurvan är i princip helt platt.

"Detta alltså trots en historiskt snabb och djup inbromsning i den ekonomiska aktiviteten, med ökade konkursrisker och en snabbt stigande offentlig skuldsättning", konstaterade han.