Detta är en artikel från Direkt.

SHB-PROGNOS: ÅTERHÄMTNING, MEN ARBETSLÖSHETEN STIGER I HÖST

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
26 August 2020, 06.00

STOCKHOLM (Direkt) Efter ett historiskt fall syns nu tecken på en återhämtning i Sverige, men vägen tillbaka kommer att bli lång och arbetslösheten stiger i höst.

Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på onsdagen.

Sveriges BNP (kalenderkorrigerat) väntas minska med 4,6 procent i år och öka med 3,7 procent nästa år.

I prognosen i april spåddes BNP minska med 6,9 procent i år och öka med 4,2 procent nästa år.

Den mest intensiva fasen av covid-19-pandemin bedöms ha passerat och världen börjar öppna igen. De nordiska länderna har hanterat pandemin på olika sätt, men har alla ekonomiskt klarat sig bättre än övriga EU. Efter ett historiskt ras globalt under första halvåret ökar den ekonomiska aktiviteten.

Sedan i juni finns tecken i Sverige på en uppgång från de låga nivåerna både i hushållens konsumtion, exportorderingång, industriproduktion och framåtblickande indikatorer. Men osäkerheten dämpar ändå både inhemsk och global efterfrågan vilket bidrar till en utdragen återhämtning.

"Företagens anställningsplaner är dämpade och osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen fortsatt stor", säger Handelsbankens chefekonom Christina Nyman i en kommentar.

Sverige har så här långt inte klarat sig bättre än de nordiska grannländerna trots mindre strikta restriktioner, och en förklaring kan vara vår konjunkturberoende industri som drabbats hårt, till exempel för motorfordon.

Men det finns nu tecken på en uppgång för såväl privat konsumtion som industrin. Olika branscher kommer även fortsättningsvis påverkas i olika grad av de förändrade beteendemönstren som pandemin har gett. Hittills har vi bland annat sett att transportsektorn och turismnäringen drabbats särskilt hårt medan till exempel IT- och kommunikations- och byggsektorn gått förhållandevis starkt.

BNP väntas nästa år återgå till nivåerna från slutet av 2019 men coronakrisen har ändå inneburit ett permanent produktionstapp.

Arbetslösheten har stigit snabbt, samtidigt som permitteringar dämpat sysselsättningsfallet. Även om återhämtningen har påbörjats och varseltalen har fallit tillbaka väntas en fortsatt stigande arbetslöshet under hösten. Företagen kan i stor utsträckning möta den ökade efterfrågan genom att permitterade successivt återgår till heltid.

Bostadsmarknaden har visat överraskande motståndskraft.

En förklaring skulle kunna vara att krisen till stor del har drabbat låginkomsttagare, som inte till lika hög grad äger sin bostad. Bostadspriserna, som återhämtat sig efter den initiala prisnedgången, väntas fortsätter öka svagt under hösten.

Regeringen och Riksbanken har genomfört omfattande åtgärder för att mildra skadeverkningarna på ekonomin och dämpa arbetslösheten, men fokus väntas nu skifta från att få företag att övervintra pandemin till mer generella efterfrågestimulanser för att stödja återhämtningen. De offentliga finanserna är starka och det låga utnyttjandet av många krisåtgärder bidrar till att budgetunderskottet i år blir betydligt mindre än vad regeringen räknade med innan sommaren.

Löneökningarna har varit låga under pandemin och det nya avtalet under hösten väntas landa i en lägre löneökningstakt än i 2017 års avtalsrörelse.

Pandemin har gett skilda avtryck i priserna, biluthyrning har blivit dyrare och hotell billigare, men det underliggande inflationstrycket har varit låg.

Kronförstärkningen, lågkonjunkturen och dämpade löneökningar talar för ett fortsatt lågt underliggande inflationstryck de närmaste åren. KPIF-inflationen exklusive energi antas ligga på 1,0-1,5 procent de kommande åren och inflationsförväntningarna faller tillbaka.

Riksbanken kommer sannolikt också skifta fokus, från krisbekämpning till inflationsmålet, men det innebär sannolikt mer av ett verbalt skifte än några faktiska policyförändringar.

De nuvarande QE-planerna antas ligga fast till mitten av 2021 och reporäntan vara kvar på 0 procent under överskådlig framtid.

Handelsbanken 2020 2021
==============================================================
BNP -4,6% 3,7%
Arbetslöshet 8,8% 9,4%
KPIF 0,5% 1,3%
==============================================================

Bild: BNP-prognos