SWEDBANK-PROGNOS: GLOBAL DÄMPNING, SVENSK BNP +1,2% 2020

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
07 nov. 2019, 08.00

STOCKHOLM (Direkt) Signalerna för Sverige är blandade och huvudscenariot är fortsatt en dämpad tillväxt framöver. Riksbanken höjer en gång men ligger sedan still.

Det skriver Swedbank i en konjunkturprognos på torsdagen.

Sveriges BNP väntas öka med 1,2 procent i år och 1,2 procent nästa år. I augustiprognosen räknade Swedbank med en tillväxt på 1,3 procent i år och 1,2 procent nästa år.

Huvudscenariot är fortsatt en låg global tillväxt framöver. Sedan i augusti har prognoserna för euroområdet och Storbritannien reviderats upp något, medan tillväxtmarknader som Indien och Brasilien reviderats ned. Handelskonflikterna och Kinas inbromsning tynger den globala utvecklingen.

För svensk del noterar Swedbank att statistiken spretar. BNP vittnar om en stagnation under det första halvåret och mer framåtblickande konjunkturindikatorer har sjunkit trendmässigt. Arbetsmarknaden är svårtolkad på grund av brister i AKU.

Detaljhandeln, hushållens konsumtion och näringslivets produktion visar samtidigt på hyggliga trender de senaste månaderna, och export och import har fortsatt att öka. Bostadsmarknaden har också kvicknat till.

"Sammantaget kvarstår vår bild av konjunkturen från augusti. Vi räknar med en låg tillväxt även framöver. Arbetsmarknaden försvagas något men vi räknar inte med någon

lågkonjunktur eller djupare svacka, även om detta såklart inte kan uteslutas", skriver Swedbank.

Det fortsatt låga ränteläget gynnar hushållen, och bostadspriserna bedöms öka med cirka 5 procent per år framöver.

Inbromsningen på arbetsmarknaden och den dämpade industrikonjunkturen bedöms hålla tillbaka löneökningarna kommande år. Timlönerna bedöms öka med 2,6 procent i år, 2,7 procent nästa år och 2,8 procent år 2021.

Måttliga löneökningar bidrar till att det underliggande inflationstrycket förblir lågt. Inflationen bedöms trots allt ligga relativt nära målet under det närmsta året för att därefter falla tillbaka mot det historiska genomsnittet omkring 1,5 procent.

Kronan förväntas ligga kvar på en svag nivå vilket bidrar till att hålla uppe importpriserna i närtid medan energipriserna på sikt bidrar mindre negativt. På ett års sikt väntas kronan har stärkts marginellt till 10:60 mot euron.

Riksbanken var vid det senaste mötet tydlig med

att en räntehöjning är att vänta redan i december, trots att konjunkturen försvagas och att flera andra centralbanker går i motsatt riktning, men de signalerade också att räntan sedan ska ligga still under flera år framöver.

Swedbanks prognos innebär att Riksbanken höjer reporäntan till 0,00 procent i december för att sedan ligga kvar på denna nivå under hela prognosperioden.

"Vi bedömer att riskbilden till denna prognos snarast är på upp än nedsidan, det vill säga det är mer sannolikt att det blir någon mer höjning än att reporäntan sänks", skriver Swedbank.

Effekten av negativa styrräntor har kommit att ifrågasättas alltmer på sistone, inte minst internationellt, och Swedbank tror att Riksbanken delvis delar denna syn och därför har en hög tröskel för att återigen sänka räntan till negativt.

Swedbank anser samtidigt att det penningpolitiska vapnet i stort är uttömt, och det vore önskvärt med en mer expansiv finanspolitik, även om avmattningen i ekonomin blir mild.

"Risk-reward"-analys talar tydligt för mer stimulans, då vi har en låg statsskuld.

"En begränsad ökning kan leda till marginellt högre räntor men räntan på statsobligationer förutses ändå förbli fortsatt mycket låg, och på de flesta löptider negativ, under överskådlig framtid. Vi bedömer därmed att nyttan med högre upplåning överstiger kostnaden för de något högre räntorna", skriver Swedbank.

Swedbank 2019 2020 ============================================================== BNP 1,2% 1,2% Arbetslöshet 6,8% 7,1% KPIF 1,7% 1,7% ==============================================================

Bild: BNP-prognos